Stadgar för Hulebäcks Elevkår

Antagna på årsmötet den 5 mars 2020

§1 Organisation och syfte


mom. 1 Föreningens juridiska namn är Hulebäcks Elevkår.

mom. 2 Hulebäcks Elevkårs syfte är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen.

mom. 3 Hulebäcks Elevkår är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden.

mom. 4 Hulebäcks Elevkår har sitt säte i Härryda Kommun.

§2 Medlemskap


mom. 1 Alla elever på Hulebäcksgymnasiet har rätt att bli medlemmar i Hulebäcks Elevkår.

mom. 2 Hulebäcks Elevkårs målsättning är att alla elever på skolan ska vara medlemmar i Hulebäcks Elevkår.

§3 Årsmötet


mom. 1 Årsmötet är Hulebäcks Elevkårs högst beslutande organ.

mom. 2 Årsmötet ska hållas under perioden 1 februari till 31 mars varje år.

mom. 3 Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet minst fyra (4) veckor innan årsmötet äger rum. Kallelsen ska göras genom affischer i skolan. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för årsmöte samtpropositioner inför årsmötet.

mom. 4 Alla motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. Alla handlingar det vill säga minst:

 • Propositioner
 • Motioner och motionssvar
 • Verksamhetsberättelse
 • Verksamhetsplan
 • Valberedningens förslag till ny ordförande, kassör, resterande styrelse, revisor och revisorsersättare.
 • Bokslut

...måste finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet.

mom. 5 Alla medlemmar i Hulebäcks Elevkår har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet.

mom. 6 Dessa punkter måste behandlas under årsmötet:

 • Mötets öppnande.
 • Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet.
 • Fastställande av röstlängd.
 • Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna.
 • Fastställande av dagordning.
 • Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut.
 • Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen.
 • Behandling av propositioner och motioner.
 • Val av
  • Ordförande
  • Kassör
  • Resterande styrelseledamöter
  • Revisorer
  • Revisorersättare
  • Valberedning
 • Årsmötets avslutande

mom. 7 Redovisningsåret utgörs av ett kalenderår. Verksamhetsåret utgörs av tiden mellan två ordinarie årsmöten.

mom. 8 Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra (4) veckor efter årsmötets slut.

mom. 9 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller en majoritet av medlemmarna begär det.

mom. 10 För det extra årsmötet gäller motsvarande stadgar som för det ordinarie årsmötet, med enda skillnaden att det extra årsmötet kan hållas när som helst under året.

mom. 11 Samtliga valda uppdrag på ett årsmöte gäller under ett år och ställs till medlemmarnas förfogande nästa årsmöte.

§4 Styrelsen


mom. 1 Styrelsen är ansvarig för Hulebäcks Elevkårs förvaltning och verksamhet.

mom. 2 Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande, en ekonomiansvarig och minst tre (3) övriga styrelseledamöter.

mom. 3 Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att:

 • Ansvara över att årsmötets beslut verkställs i riktig ordning under en demokratisk och rättvis process.
 • Ansvara över att stadgarna följs.
 • Förbereda nästa års årsmöte och lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut samt proposition på verksamhetsplan.
 • Ansvara för Hulebäcks Elevkårs ekonomi.
 • Vara representativ för Hulebäcks Elevkårs medlemmar

mom. 4 Styrelsen sammanträder då ordförande eller en majoritet av ledamöterna sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut gäller med enkel majoritet i styrelsen.

mom. 5 En vice ordförande är ordförandens högra hand och gör det ordförandearbetet ordinarie ordförande inte hinner med, eller om ordföranden dirigerar vice ordföranden att göra något. Väljer ordinarie ordförande att avgå från sitt uppdrag tar vice ordförande över allt ordförandearbete. Då väljs en ny vice ordförande. Sekreteraren ansvarar för att allt som beslutas på styrelsemötena protokollförs och till viss del genomförs. Övriga arbetsområden finns för styrelsen att välja själva.

mom. 6 Styrelsen äger rätten att adjungera styrelseledamöter som ej valts av årsmötet. Beslutet måste göras med konsensus. Adjungerade ledamöter äger ej rösträtt vid röstningar på ett styrelsemöte, men äger yttrande- och förslagsrätt. Adjungerade styrelseledamöter skall fungera som komplement för resterande styrelse. Adjungerade styrelseledamöter innehar en styrelsepost till dess att denne väljer att inte längre vara en del av styrelsen eller att ett årsmöte hålls då samtliga styrelseposter ställs till förfogande. Adjungerade styrelseledamöter har samma ekonomiska ansvar som resterande styrelsen under tidsperioden de är styrelseledamöter.

mom. 7 Styrelseledamöter som ej vill fortsätta sitt uppdrag och avsluta det innan ett årsmöte kan på egen begäran välja att entlediga sig själv. Styrelsen skall då bekräfta det på ett styrelsemöte. Styrelseledamoten är ansvarig för ekonomi och verksamhet under tiden han eller hon var ledamot i styrelsen.

mom. 8 En styrelseledamot som avsagt sig sitt uppdrag kan endast bli styrelseledamot igen genom adjungering och äger rättigheterna enligt stadgarna §4 mom. 6.

§5 Utskott


mom. 1 Utskott utses av elevkårstyrelsen för att arbeta med en angiven fråga. Det åligger utskottet att kontinuerligt rapportera till elevkårstyrelsen hur arbetet fortskrider genom dess ordförande. För varje utskott finns ett strukturprogram som definieras i de interna styrdokumenten.

mom. 2 Ansökning till utskott öppnar senast två (2) veckor efter läsårets start och stänger senast fyra (4) veckor efter läsårets start.

mom. 3 Följande utskott måste vara öppna för ansökan varje år;

 • Eventutskott
 • Kommunikationsutskott
 • Studentutskott

mom. 4 Endast medlemmar som är 18 år eller äldre äger rätten att söka till studentutskottet. Om kandidaten fyller 18 år inom skälig tid är det möjligt att tillsätta denne också.

mom. 5 Utskottsdelegater tillsätts efter ansökningen har avslutats av styrelsen. Sluten omröstning gäller för valet. Styrelsen utser även en ordförande till utskottet som antingen är en kandidat eller en styrelsemedlem.

mom. 6 Styrelsen äger rätten att under ansökningsperioden även öppna ansökning till andra utskott än de enligt §5 mom. 3 definierade utskotten.

mom. 7 Det är styrelsens uppdrag att skapa, underhålla och revidera konkreta, interna strukturprogram för varje utskott. Dessa strukturprogram görs tydliga mot sökande och utskottsdelegater och ska innehålla syftet med utskottet och delegaternas arbetsuppgifter.

§6 Kårföreningar


mom. 1 Medlemmar i Elevkåren äger rätt att för angivet syfte sammansluta sig i elevkårsföreningar. Föreningar består av till elevkåren anslutna medlemmar som verkar för givet syfte, angiven idé, allmänt intresse eller område som kan jämföras där vid.

mom. 2 Förfrågan kring uppstart av en kårförening ska inkomma styrelsen skriftligt. Styrelsen äger rätten att godkänna eller avslå förfrågan. Detta ska ske inom två veckor.

mom. 3 Kårföreningar kan ansöka om bidrag från elevkåren. Bidragsansökan ska inkomma via interna system och inköp av eventuella produkter får ej ske innan skriftligt godkännande från ansvarig har inkommit.

mom. 4 En kårförening ska följa skolans värdegrunder.

mom. 5 Besked om avslutande av en kårförening ska inkomma styrelsen skriftligt.

mom. 6 Det åligger kårföreningen att kontinuerligt rapportera föreningsmöten, antal medlemmar samt namn och klass på medlemmar.

§7 Projektgrupper


mom. 1 Projektgrupper är en av styrelsen utnämnd grupp medlemmar som arbetar för angiven aktivitet under en begränsad tidsperiod.

mom. 2 Projektgruppen ska arbeta tillsammans med styrelsen gällande planering av angiven aktivitet. Projektgruppen är även ansvariga för utförande och utvärderingen av aktiviteten. Utvärderingen lämnas skriftligen till styrelsen senast en (1) vecka efter aktivitetens utförande.

mom. 3 Projektgruppen utser inom sig i samband med styrelsen en projektledare som är ytterst ansvarig för aktiviteten inom projektgruppen. Styrelsen har dock alltid det yttersta ansvaret inom organisationen för aktiviteten.

mom. 4

§8 Valberedning


mom. 1 Valberedningen har i uppgift att ta fram ett lämpligt förslag på personval för årsmötet. Valberedningen skall bestå av minst tre (3) ledamöter varav en skall vara sammankallande och innehar då även en utslagsröst. Valberedningen skall lägga fram förslag på en (1) revisor och en (1) revisorsersättare samt en ny valberedning till nästkommande verksamhetsår.

mom. 2 Valberedningen ska i största möjliga mån arbeta för att tillsätta en ekonomiansvarig med en ålder av 18 år eller äldre för att underlätta styrelsearbetet.

mom. 3 Då valberedningen ej skulle visa sig duglig för att fullfölja sitt uppdrag eller väljer att entlediga sig själva från uppdraget kan elevkårsstyrelsen träda i kraft som valberedning. Då kan styrelsen som opartisk instans utföra det arbete som en normal valberedning skulle gjort. Elevkårsstyrelsen kan också utse en annan valberedning.

§9 Omröstning


mom. 1 Om inget annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga räknas inte denna.

mom. 2 Omröstning sker i f­örsta hand per acklamation. I andra hand per votering om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs. Sluten omröstning kan verkställas vid personval på ett årsmöte eller inom styrelsen om så begärs.

mom. 3 Vid lika röstetal tillämpas lottning. Det gäller inte vid personval.

mom. 4 Vid personval gäller att:

 • Varje person som ska väljas måste få egen majoritet, alltså mer än hälften av rösterna.
 • Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig.
 • Om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dessa.
 • Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta.

mom. 5 Man får inte rösta för någon annan än sig själv. Man får inte rösta med fullmakt.

§10 Valbarhet


mom. 1 Alla Hulebäcks Elevkårs medlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom Hulebäcks Elevkår.

mom. 2 För att bli vald till ett förtroendeuppdrag som inte är revision eller valberedningen ska kandidaten förväntas vara elev på skolan under hela det nästkommande verksamhetsåret.

mom. 3 Till ledamöter av valberedningen och revision är, förutom Hulebäcks Elevkårs medlemmar, även personer som inte är medlemmar i Hulebäcks Elevkår valbara.

mom. 4 En enskild person får enbart inneha ett (1) förtroendeuppdrag inom organisationen åt gången.

§11 Firmateckning


mom. 1 Styrelsen ska inom sig utse en kassör som tecknar föreningens firma samt har ekonomiskt ansvar i Hulebäcks Elevkår.

mom. 2 Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens firma.

§12 Uteslutning


mom. 1 Endast årsmötet kan utesluta en medlem i Hulebäcks Elevkår ifall denne motverkat Hulebäcks Elevkårs syfte som det kommer till uttryck i stadgan eller på annat sätt allvarligt skadat Hulebäcks Elevkår.

mom. 2 Beslutet måste tas med minst två tredjedelars majoritet.

§13 Tolkning av stadgan


mom. 1 Om man inte kan komma överens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller.

mom. 2 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras.

§14 Ändring av stadgan


mom. 1 För att ändra i stadgan krävs två tredjedelars majoritet av årsmötet.

mom. 2 Styrelsen får under verksamhetsåret göra mindre grafiska och språkliga förändringar av stadgan som ej förändrar dess innebörd.

§15 Upplösning


mom. 1 För att Hulebäcks Elevkår ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte.

mom. 2 Om ett årsmöte beslutar att upplösa Hulebäcks Elevkår ska samma årsmöte besluta vad som händer med Hulebäcks Elevkårs resurser.

mom. 3 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten.

Kontaktuppgifter

info@hulekaren.se

Du kan kontakta oss via denna mail om du inte vill använda kontaktforumläret!