Stadgar för Hulebäcks Elevkår

Stadgar för Hulebäcks Elevkår Antagna på årsmötet den 5 mars 2018 §1 Organisation och syfte mom. 1 Föreningens juridiska namn är Hulebäcks Elevkår. mom. 2 Hulebäcks Elevkårs syfte är att tillvarata sina medlemmars ekonomiska, ideella, sociala och fackliga intressen. mom. 3 Hulebäcks Elevkår är partipolitiskt, ideologiskt och religiöst obunden. mom. 4 Hulebäcks Elevkår har sitt säte i Härryda Kommun. §2 Medlemskap mom. 1 Alla elever på Hulebäcksgymnasiet har rätt att bli medlemmar i Hulebäcks Elevkår. mom. 2 Hulebäcks Elevkårs målsättning är att alla elever på skolan ska vara medlemmar i Hulebäcks Elevkår. §3 Årsmötet mom. 1 Årsmötet är Hulebäcks Elevkårs högst beslutande organ. mom. 2 Årsmötet ska hållas under perioden 1 februari till 31 mars varje år. mom. 3 Styrelsen ska kalla medlemmarna till årsmötet minst fyra (4) veckor innan årsmötet äger rum. Kallelsen ska göras genom affischer i skolan. Kallelsen ska innehålla tid, plats och datum för årsmöte samtpropositioner inför årsmötet. mom. 4 Alla motioner ska vara inlämnade till styrelsen minst två (2) veckor före årsmötet. Alla handlingar det vill säga minst: Propositioner Motioner och motionssvar Verksamhetsberättelse Verksamhetsplan Valberedningens förslag till ny ordförande, kassör, resterande styrelse, revisorer och revisorsersättare. Bokslut måste finnas tillgängliga för medlemmarna minst en (1) vecka före årsmötet. mom. 5 Alla medlemmar i Hulebäcks Elevkår har yttranderätt, förslagsrätt och rösträtt på årsmötet. mom. 6 Dessa punkter måste behandlas under årsmötet: Mötets öppnande. Val av ordförande, sekreterare, justerare och rösträknare för årsmötet. Fastställande av röstlängd. Fråga om mötet blivit utlyst enligt stadgarna. Fastställande av dagordning. Presentation och godkännande av verksamhetsberättelse och bokslut. Fråga om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen. Behandling av propositioner och motioner. Val av Ordförande Kassör Resterande styrelseledamöter Revisorer Revisorersättare Valberedning Årsmötets avslutande mom. 7 Verksamhetsår och redovisningsår utgörs av ett kalenderår. mom. 8 Alla handlingar samt mötesprotokoll från årsmötet ska vara utskrivna, justerade och finnas tillgängliga för medlemmarna senast fyra (4) veckor efter årsmötets slut. mom. 9 Ett extra årsmöte ska hållas om styrelsen eller en majoritet av medlemmarna begär det. mom. 10 För det extra årsmötet gäller motsvarande stadgar som för det ordinarie årsmötet, med enda skillnaden att det extra årsmötet kan hållas när som helst under året. Mom. 11 Samtliga valda uppdrag på ett årsmöte gäller under ett år och ställs till medlemmarnas förfogande nästa årsmöte. §4 Styrelsen mom. 1 Styrelsen är ansvarig för Hulebäcks Elevkårs förvaltning och verksamhet. mom. 2 Styrelsen väljs av årsmötet och består av en ordförande, en ekonomiansvarig och minst tre (3) övriga styrelseledamöter. mom. 3 Styrelsens huvudsakliga uppgifter är att: Ansvara över att årsmötets beslut verkställs i riktig ordning under en demokratisk och rättvis process. Ansvara över att stadgarna följs. Förbereda nästa års årsmöte och lägga fram verksamhetsberättelse och bokslut samt proposition på verksamhetsplan, lägga förslag på valberedning till årsmötet. Ansvara för Hulebäcks Elevkårs ekonomi. Vara representativ för Hulebäcks Elevkårs medlemmar mom. 4 Styrelsen sammanträder då ordförande eller en majoritet av ledamöterna sammankallar. Styrelsen kan fatta beslut om minst hälften av styrelsemedlemmarna är närvarande. Beslut gäller med enkel majoritet i styrelsen. mom. 5 En vice ordförande är ordförandens högra hand och gör det ordförandearbetet ordinarie ordförande inte hinner med, eller om ordföranden dirigerar vice ordföranden att göra något. Väljer ordinarie ordförande att avgå från sitt uppdrag tar vice ordförande över allt ordförandearbete. Då väljs en ny vice ordförande. Sekreteraren ansvarar för att allt som beslutas på styrelsemötena protokollförs och till viss del genomförs. Övriga arbetsområden finns för styrelsen att välja själva. mom. 6 Styrelsen äger rätten att adjungera styrelseledamöter som ej valts av årsmötet. Beslutet måste göras med konsensus. Adjungerade ledamöter äger ej rösträtt vid röstningar på ett styrelsemöte, men äger yttrande- och förslagsrätt. Adjungerade styrelseledamöter skall fungera som komplement för resterande styrelse. Adjungerade styrelseledamöter innehar en styrelsepost till dess att denne väljer att inte längre vara en del av styrelsen eller att ett årsmöte hålls då samtliga styrelseposter ställs till förfogande. Adjungerade styrelseledamöter har samma ekonomiska ansvar som resterande styrelsen under tidsperioden de är styrelseledamöter. mom. 7 Styrelseledamöter som ej vill fortsätta sitt uppdrag och avsluta det innan ett årsmöte kan på egen begäran välja att entlediga sig själv. Styrelsen skall då bekräfta det på ett styrelsemöte. Styrelseledamoten är ansvarig för ekonomi och verksamhet under tiden han eller hon var ledamot i styrelsen. mom. 8 En styrelseledamot som avsagt sig sitt uppdrag kan endast bli styrelseledamot igen genom adjungering och äger rättigheterna enligt stadgarna §4 mom. 6. §5 Valberedning mom. 1 Valberedningen har i uppgift att ta fram ett lämpligt förslag på personval för årsmötet. Valberedningen skall bestå av minst tre (3) ledamöter varav en skall vara sammankallande och innehar då även en utslagsröst. Valberedningen skall lägga fram förslag om minst fem (5) personer till styrelsen varav två (2) av posterna är ordförande och ekonomiansvarig. Valberedningen skall även lägga fram förslag på två (2) revisorer och en (1) revisorsersättare. mom. 2 Valberedningen ska i största möjliga mån arbeta för att tillsätta en ekonomiansvarig med en juridisk ålder av 18 år eller äldre för att underlätta styrelsearbetet. mom. 3 Då valberedningen ej skulle visa sig duglig för att fullfölja sitt uppdrag eller väljer att entlediga sig själva från uppdraget kan elevkårsstyrelsen träda i kraft som valberedning. Då kan styrelsen som opartisk instans utföra det arbete som en normal valberedning skulle gjort. Elevkårsstyrelsen kan också utse en annan valberedning. §6 Omröstning mom. 1 Om inget annat skrivits i stadgarna gäller enkel majoritet vid omröstning. Alltså krävs mer än hälften av rösterna för att ett förslag ska vinna. Väljer någon att inte rösta, det vill säga att lägga ned sin röst i en fråga räknas inte denna. mom. 2 Omröstning sker i f­örsta hand per acklamation. I andra hand per votering om så begärs och i tredje hand räknas rösterna om rösträkning begärs. Sluten omröstning kan verkställas vid personval på ett årsmöte eller inom styrelsen om så begärs. mom. 3 Vid lika röstetal tillämpas lottning. Det gäller inte vid personval. mom. 4 Vid personval gäller att: • Varje person som ska väljas måste få egen majoritet, alltså mer än hälften av rösterna. • Om inte tillräckligt många personer får egen majoritet ska man tillsätta resten av platserna med en andra valomgång, där egen majoritet inte är nödvändig. • Om flera personer får lika många röster på ett sätt som kan påverka resultatet av omröstningen, ska man genomföra en skiljeomröstning mellan dessa. • Vid lika röstetal i skiljeomröstningen ska man lotta. mom. 5 Man får inte rösta för någon annan än sig själv. Man får inte rösta med fullmakt. §7 Valbarhet mom. 1 Alla Hulebäcks Elevkårs medlemmar är valbara till samtliga uppdrag inom Hulebäcks Elevkår. mom. 2 Till ledamöter av valberedningen och revision är, förutom Hulebäcks Elevkårs medlemmar, även personer som inte är medlemmar i Hulebäcks Elevkår valbara. §8 Firmateckning mom. 1 Styrelsen ska inom sig utse en kassör som tecknar föreningens firma samt har ekonomiskt ansvar i Hulebäcks Elevkår. mom. 2 Styrelsen kan även utse medlemmar utanför styrelsen till att teckna föreningens firma. §9 Uteslutning mom. 1 Endast årsmötet kan utesluta en medlem i Hulebäcks Elevkår ifall denne motverkat Hulebäcks Elevkårs syfte som det kommer till uttryck i stadgan eller på annat sätt allvarligt skadat Hulebäcks Elevkår. mom. 2 Beslutet måste tas med minst två tredjedelars majoritet. §10 Tolkning av stadgan mom. 1 Om man inte kan komma överens om hur stadgarna ska tolkas är det styrelsens tolkning som gäller. mom. 2 Beslutet om tolkning gäller fram till nästkommande årsmöte, där frågan ska avgöras. §11 Ändring av stadgan mom. 1 För att ändra i stadgan krävs två tredjedelars majoritet av årsmötet. mom. 2 Styrelsen får under verksamhetsåret göra mindre grafiska och språkliga förändringar av stadgan som ej förändrar dess innebörd. §12 Upplösning mom. 1 För att Hulebäcks Elevkår ska kunna upplösas måste det föreslås skriftligen i en motion till ett årsmöte. mom. 2 Om ett årsmöte beslutar att upplösa Hulebäcks Elevkår ska samma årsmöte besluta vad som händer med Hulebäcks Elevkårs resurser. mom. 3 Beslut om upplösning måste tas med minst två tredjedelars majoritet, på två på varandra följande årsmöten.

Kontaktuppgifter

info@hulekaren.se

Du kan kontakta oss via denna mail om du inte vill använda kontaktforumläret!